لوازم اندازه گیری دقیق – کولیس – میکرومتر – گیج

نویسنده : admin موضوع : اخبار, بور گیج, سه فک میتوتویو, کولیس میتوتویو, میکرومتر میتوتویو, میتوتویو بدون دیدگاه

لوازم اندازه گیری دقیق – کولیس – میکرومتر – گیج

انواع کولیس شرکت کاویان تولز

کولیس معمولی ، کولیس ساعتی ، کولیس عقربه ای ، کولیس دیجیتال ، کولیس فک بلند ، کولیس اندازه گیری ، کولیس اینسایز، کولیس میتوتیو ، کولیس دیجیتال میتوتیو، کولیس معمولی میتوتیو ، کولیس ساعتی میتوتیو ، کولیس 15 سانتی ، کولیس 20 سانتی، کولیس داخل سنج، کولیس ال جی، کولیس LG، کولیس آسیمتو، کولیس ، کولیس فلزی، کولیس آهنی، کولیس پلاستیکی، کولیس ساده، کولیس قطر سنج، کولیس ورنیه، کولیس داخل، کولیس خارج، کولیس رقمی، کولیس ریزسنج،وسایل اندازه گیری، کولیس عمق سنج، کولیس طول سنج، کولیس 15 سانتی متری چینی، کولیس جنس خوب ، زیاکس ،
کولیس استن استیل15 سانت(3مدل)
کولیس استن استیل20 سانت(3مدل)
کولیس استن استیل30 سانت(3مدل)
کولیس استن استیل15 سانت-دقت:0.05mm
کولیس استن استیل15 سانت-دقت:0.05mm
کولیس استن استیل15 سانت-دقت:0.05mm
کولیس استن استیل45 سانت فک10 سانت
کولیس استن استیل50 سانت فک 10سانت
کولیس استن استیل100 سانت فک14 سانت
کولیس استن استیل50 سانت فک20 سانت
کولیس استن استیل خط کش30 سانت
کولیس استن استیل60 سانت فک 10سانت
کولیس دیجیتال استن استیل7.5 سانت
کولیس دیجیتال استن استیل10 سانت
کولیس دیجیتال استن استیل15 سانت(2مدل)
کولیس دیجیتال استن استیل20 سانت(2مدل)
کولیس دیجیتال استن استیل30 سانت(2مدل)
کولیس دیجیتال استن استیل متال15 سانت
کولیس دیجیتال استن استیل متال20 سانت
کولیس دیجیتال استن استیل15 سانت ضد رطوبت-
دقت:0.005mm
کولیس دیجیتال استن استیل متال 30 سانت
کولیس دیجیتال استن استیل20 سانت ضد رطوبت-
دقت:0.005mm
کولیس دیجیتال استن استیل30 سانت ضد رطوبت-
دقت:0.005mm
کولیس استن استیل ساعتی15 سانت-دقت:0.01mm
کولیس استن استیل ساعتی20 سانت-دقت:0.01mm
کولیس استن استیل ساعتی30 سانت-دقت0.01mm
کولیس استن استیل ساعتی15 سانت-دقت:0.02mm
کولیس استن استیل ساعتی20 سانت-دقت:0.02mm
کولیس استن استیل ساعتی30 سانت-دقت:0.02mm
کولیس استن استیل ساعتی50 سانت-دقت:0.02mm
کولیس استن استیل ساعتی15سانت،طرح میتوتیو-0.02
کولیس استن استیل ساعتی20سانت،طرح میتوتیو-0.02
کولیس استن استیل ساعتی30سانت،طرح میتوتیو-0.02
عمق سنج دیجیتال استن استیل15سانت-دقت:0.01mm
عمق سنج دیجیتال استن استیل20سانت-دقت:0.01mm
عمق سنج دیجیتال استن استیل30سانت-دقت:0.01mm
عمق سنج دیجیتال استن استیل50سانت-دقت:0.01mm
عمق سنج دیجیتال استن استیل15سانت-هوک دار-دقت:0.01mm
عمق سنج دیجیتال استن استیل20سانت-هوک دار-دقت:0.01mm
عمق سنج دیجیتال استن استیل30سانت-هوک دار-دقت:0.01mm
عمق سنج ساعتی استن استیل15سانت-0.02mm
عمق سنج ساعتی استن استیل20سانت-0.02mm
عمق سنج ساعتی استن استیل30سانت-0.02mm
عمق سنج معمولی15سانت-دقت:0.05mm
عمق سنج معمولی20سانت-دقت:0.05mm
عمق سنج معمولی30سانت-دقت:0.05mm
عمق سنج معمولی50سانت-دقت:0.02mm

انواع میکرومتر کاویان تولز

میکرومتر داخل ، میکرومتر خارج ، میکرومتر بشقابی ، میکرومتر ساده ، میکرومتر دیجیتال ، میکرومتر ساعتی ، میکرومتر عقربه ای ، میکرومتر از سایز 0-25 ، میکرومتر 25-50 ، میکرومتر 50 -75 ، میکرومتر 75 – 100 ، میکرومتر سوزنی ، میکرومتر داخل سنج ، میکرومتر خارج سنج ، میکرومتر میتوتیو ، میکرومتر ریز سنج ، میکرومتر اسیمتو ، میکرومتر اینسایز ، میکرومتر اصل ، میکرومتر ژاپنی ، میکرومتر چینی ، میکرومتر سیلندر سنج ، میکرومتر ضغامت سنج ، میکرومتر میتوتویو(میتوتیو)(Mitutoyo) ژاپن شامل کولیس (معمولی ، ساعتی و دیجیتال) ، میکرومتر(معمولی و دیجیتال)، سه فک ، بورگیج ، راپورتر(گیج بلوک) ، تست بلوک ، ساعت اندیکاتور ، ساعت شیطونکی ، پایه ساعت ، زبری سنج ، سختی سنج ، فیلر ، عمق سنج ، زاویه سنج ، گام سنج ، تراز ، میکرومتر لوله ای ، میکرومتر هد ، مستر ، ارتفاع سنج ، صفحه سنگ گرانیت ، پراب ، کولیس پایه دار ، ضخامت سنج و … میکرومتر ساده – میکرومتر دیجیتال – میکرومتر خارج سنج – میکرومتر داخل سنج – میکرومتر سه فک – میکرو متر میله ای – میکرومتر های خاص – میکرومتر آسیمتو – آسیمتو هنگ کنگ – میکرومتر متاتیو ژاپن – میکرومتر اینسایز چین میکرومتر خارج 25-0 میکرومتر خارج 50-25 میکرومتر خارج 75-50
میکرومتر خارج 25- 0 میکرومتر خارج 50- 25 میکرومتر خارج 75-50 میکرومتر خارج 100-75
میکرومتر خارج 125-100 میکرومتر خارج 150-125 میکرومتر خارج 175-150 میکرومتر خارج 200-175
میکرومتر خارج 225-200 میکرومتر خارج 250-225 میکرومتر خارج 275-250 میکرومتر خارج 300-275
میکرومتر صندوقی 100-0 میکرومتر صندوقی 150¬- میکرومتر خارج 100-0 میکرومتر خارج 200-100
میکرومتر خارج 300-150 میکرومتر خارج 300-200 میکرومتر خارج 400-300 میکرومتر خارج 500-400
میکرومتر خارج 600-500 میکرومتر خارج 700-600 میکرومتر خارج 800-700 میکرومتر خارج 900-800
میکرومتر خارج 1000-900 میکرومتر دیسکی 25-0 میکرومتر دیسکی 50-25 میکرومتر دیسکی 75-50
میکرومتر دیسکی 100-75 میکرومتر دیجیتال 25-0میکرومتر دیجیتال 50-25میکرومتر دیجیتال 75-50
میکرومتر دیجیتال 100-75 میکرومتر دیجیتال 125-100 میکرومتر دیجیتال 150-125 میکرومتر دیجیتال 175-150 میکرومتر دیجیتال 200-175 میکرومتر دیجیتال 225-200 میکرومتر دیجیتال 250-225 میکرومتر دیجیتال 275-250 میکرومتر دیجیتال 300-275 میکرومتر داخل 30-5میکرومتر داخل 50-25میکرومتر داخل 75-50
میکرومتر داخل 100-75 میکرومتر داخل 125-100 میکرومتر داخل 150-125 میکرومتر داخل 175-150
میکرومتر داخل 200-175 میکرومتر میله ای 150-50 میکرومتر میله ای 300-50 میکرومتر میله ای 500-50
میکرومتر میله ای 600-50 میکرومتر میله ای 1000-50 میکرومتر میله ای 1500-50
میکرومتر سه فک 8-6 دقت:0.001mmمیکرومتر سه فک 10-8 دقت:0.001mmمیکرومتر سه فک 12-10 دقت:0.001mmمیکرومتر سه فک 16-12 دقت:0.005mmمیکرومتر سه فک 20-16 دقت:0.005mmمیکرومتر سه فک 25-20 دقت:0.005mmمیکرومتر سه فک 30- 25دقت:0.005mmمیکرومتر سه فک 40-30 دقت:0.005mmمیکرومتر سه فک 50-40 دقت:0.005mm میکرومتر سه فک 63-50 دقت:0.005mmمیکرومتر سه فک 75-62 دقت:0.005mmمیکرومتر سه فک 88-75دقت:0.005mmمیکرومتر سه فک 100-87 دقت:0.005mmمیکرومتر سه فک 12-6 دقت:0.005mmمیکرومتر سه فک 20-12 دقت:0.005mmمیکرومتر سه فک 50-20 دقت:0.005mmمیکرومتر سه فک 100-50 دقت:0.005mm

انواع گیج توپی و رینگی

گیج های توپی بر طبق استانداردهای جهانی بر اساس خواسته مشتری طراحی و ساخته میشود
گیج های توپی جهت کنترل مهره میباشد
گیج های توپی به مانند قلاویز دنده های مختلف دارند که عبارت اند از
گیج توپی دنده ریز
گیج توپی MF
گیج توپیMM( میلیمتر )
گیج توپی BSW(دنده درشت)
گیج توپی UNF(دنده ریز)
گیج توپیTR(دنده کبریتی)
گیج توپی اینچی
گیج توپی UNC
گیج توپی M2
گیج توپی M2.5
گیج توپی M3
گیج توپیM4
گیج توپی M5
گیج توپی M6
گیج توپیM8
گیج توپی M9
گیج توپی M10
گیج توپیM12
گیج توپی M14
گیج توپیM16
گیج توپی M18
گیج توپی M20
گیج توپی M22
گیج توپیM24
گیج برو نرو , گیج رینگی , گیج توپی , گیج رینگی برونرو , گیج توپی برونرو , گیج رزوه , گیج داخل رزوه , گیج خارج رزوه , گیج رزوه برونرو , گیج داخل برونرو , گیج خارج برونرو
گیجهای مرجع رینگی توپی . . تامین کننده انواع گیج فرامین کنترلی ،ابزار آلات اندازه گیری . . گیجهای رزو . . گیجهای دهان اژدری . . پین گیج . . گیج بلوک . . گیجهای هزار خار . . گیجهای مخصوص . . سنجه بادی . . انواع تجهیزات اندازه گیری و کنترلی . . گیجهای دهان اژدر کاربایدی و فولادی (Snap Gauges) . . گیجهای توپی ساده و رینگی(Plug & Ring Gauges) . . گیجهای توپی و رینگی پیچی(Screw Plug & Ring Gaug . . گیجهای هزارخار (Spine/Serration Gauges) . . گیجهای دهان اژدر قابل تنظیم وساعتدار(Dial Snap-Adjustable Snap Gauge) . . رینگهای تنظیم (Master Ring) با تلرانس ± 0.0008 mm. . تجهیزات کنترل ابعادی دقیق . . انواع ابزارهای کنترل ابعاد استاندارد راپورتر/یوهانسون کاربایدی و فولادی و سرامیکی . . در سایز های مختلف . . قیمت مناسب
( گیجهای برو نرو ) : رینگی ، توپی ،دهان اژدری ، مرکب و …
گیج بلوک ( M32 , M46 , M88 , M103 , M112 , M124 با گریدهای : K , 00 , 0 , 1 , 2 )
گیج زاویه ، پین گیج ، ساچمه های اندازه گیری ، مستر رینگ و ایر گیج
گیج داخل سیلندر ( بور گیج )