ابزارهای براده برداری

به هرگونه ابزاری که در فرایندهای ماشین کاری برای برداشتن براده از روی قطعه کار مورد استفاده قرار می‌گیرد ، ابزار برشی می گویند. ابزارهای برشی می‌توانند تک نقطه‌ای یا چند نقطه‌ای باشند.ابزارهای تک نقطه‌ای برای عملیاتی مانند: تراشکاری و ابزارهای چند نقطه‌ای برای عملیات‌هایی مانند: سوراخکاری و فرزکاری مورد استفاده قرار می‌گیرند .